Algemene gegevens

Animaction
Familiestraat 29
2060 Antwerpen
BE0677 873 513
Komikev Entertainment
Melgesdreef 114
2170 Merksem
BE0537 325 263

0477 548 684

 

Voorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

1)     De inhoud van deze site : logo’s, teksten, beelden, foto’s enz zijn intellectueel eigendom van Animaction.

2)     Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.
In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

3)     De informatie op de website is van algemene aard en  kan niet als persoonlijk advies aan de gebruiker worden beschouwd. Wij doen ons uiterste best om de site up to date te houden, indien bepaalde informatie onjuist zou zijn zullen wij dit z.s.m. rechtzetten. Indien u onjuistheden zou zien mag u ons hiervan op de hoogte stellen via mail: info@animaction.be . De inhoud van de site kan op elk ogenblik gewijzigd of aangepast worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de hyperlinks die onze website bevat.

4)     Wij hechten belang aan uw privacy, indien er afbeeldingen op de site geplaatst zijn die u liever verwijderd ziet gelieve ons dit per mail te laten weten.

5)     Onze animatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit de animatie.

6)      De opdrachtgever zorgt voor een afsluitbare kleedruimte met stromend water.

7)     Er wordt gevraagd om een parkeerplaats vlakbij het optreden te voorzien zodat het in- en uitladen vlot kan verlopen. Indien het optreden zal plaatsvinden om een verdieping, gelieve voldoende hulp te voorzien bij in- en uitladen van de installatie.

8)     De opdrachtgever draagt zorg voor een redelijk aantal gratis consumpties voor de animatoren.

9)     Eventuele kosten i.v.m. auteursrechten (Sabam) zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, alsook het aanvragen van de nodige vergunningen.

10) Wanneer de animatie in openlucht doorgaat en door weersomstandigheden  geannuleerd wordt zal de opdrachtgever de overeengekomen gage moeten betalen. In openlucht dient altijd (ook bij goede weersomstandigheden) beschutting voorzien te worden: tent, luifel o.d.

11) Een annulatie kan kosteloos gebeuren tot 30 werkdagen voor de animatie.

Bij annulatie van 15 dagen voor de animatie zal 50 % van de gage door de opdrachtgever verschuldigd zijn aan de animator.

Bij annulatie binnen de 5 werkdagen zal de volledige gage verschuldigd zijn aan de animator.

12) Bij annulatie door de artiest wegens ziekte, ongeval of onvoorziene omstandigheden is de opdrachtgever geen gage verschuldigd. Annulering door de artiest zal niet lijden tot aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever daardoor lijdt, tenzijn uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

13) Indien er schade wordt toegebracht aan de animatoren of diens materialen is de opdrachtgever daarvoor volledig aansprakelijk.

14) Een offerte gedaan door Animaction heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

15) De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle nodige informatie aan Animaction verstrekt wordt die nodig is voor de goede uitvoering van de animatie.

Privacy

AnimAction, gevestigd aan Familiestraat 29, 2060 Antwerpen, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.animaction.be

Familiestraat 29, 2060 Antwerpen, België

0477548684

Persoonsgegevens die wij verwerken

AnimAction verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@animaction.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AnimAction verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AnimAction bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen  van persoonsgegevens: 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

AnimAction verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AnimAction gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AnimAction en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@animaction.be. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. AnimAction wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AnimAction neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@animaction.be